Vedtægter (er under ændring)

 

§ 1: Foreningens navn er:
Støtteforeningen for Lungeforeningens lokalafd. Nordfyn.
CVR.nr. 35 17 26 61.
§ 2: Foreningens hjemsted er Odense
§3: Medlemmer af foreningen er alle medlemmer af Lungeforeningen
lokalafdeling Fyn.
§ 4: Foreningens formål er på almennyttigt grundlag;
at indsamle og tilvejebringe økonomiske ressourcer gennem udlejning af støtteforeningens feriehuse til medlemmer af Lungeforeningens lokalafdelinger og enkeltpersoner med lunge- og luftvejssygdomme.
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet foretages eventuelt henlæggelser til udlodning næste år i overensstemmelse med formålet i Lungeforeningen, således at det ikke i foreningens regnskab fremkommer et overskud til beskatning.
§ 5: Den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Bestyrelsen indkalder ved offentliggørelse i medierne med 14 dages varsel, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af bilagskontrollanter
8. Valg af bilagskontrollantsuppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde indvarsles, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer fremsætter begæring herom. På generalforsamlingen har medlemmer hver en stemme, og alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen jf. § 8.Skriftlig afstemning kan forlanges. Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer, vælges for 2 år ad gangen, således, at der hvert år afgår skiftevis 1 og 2 eller 2 og 3, idet formand og kasserer ikke vælges samme år. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant, alle for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov – som udgangspunkt dog mindst et møde pr. kvartal.
§ 6: Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Den råder over foreningen midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Foreningen tegnes af hele bestyrelsen.
§ 7: Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet udfærdiges af kassereren, hvorefter det revideres.

Bilagskontrollanterne har til enhver tid ret til af efterse regnskabet og kassebeholdningen.

Afdelingens midler sættes i bank/sparekasse eller anbringes i solide papirer.

Formanden og kassereren disponerer i foreningen over afdelingens midler.

Ved optagelse af lån og ved køb og salg af fast ejendom, kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.

I forbindelse med den årlige regnskabsafslutning overføres eventuelt overskud til udlodning næste år, således at der ikke fremkommer overskud til beskatning.

§ 8: Vedtægtsændringer eller forslag til ophævelse af foreningen kan dog kun gennemføres, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte, og når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilket spørgsmålet eller forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antal fremmødte medlemmer.

Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder foreningens midler Landsforeningen, Lungeforeningen

  Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. juni 2015
rettet den 2. april 2016